តើអ្នកចង់ដឹងទេថានរណាខ្លះដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ​ រួមទាំងទីផ្សារ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ?

សមាគមធនាគារកម្ពុជា [ABC]

សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា [CMA]

ក្រេឌីតប្យួរ៉ូ [CBC]

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា [NBC]