សំលេងសាធារណៈជន

ខ្សែរឿងសម្លេងរបស់សាធារណៈមានគោលដៅផ្តល់ព័ត៌មាន និងទស្សនៈខុសៗគ្នានៃការគ្រប់គ្រងលុយរបស់សាធារណៈជនដែលរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ។ ដោយមានលក្ខណៈមិនផ្លូវការ យើងបានសួរសំនួរទៅកាន់សាធារណៈជនអំពីបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុដែលកើតឡើងជាទូទៅ ដែលចាប់ផ្តើមពីការនិយាយជាមួយគ្រួសារអំពីលុយ ដល់វិធីសាស្ត្រអ្វីដែលល្អបំផុតរបស់ពួកគេសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងលុយ ។ រៀងរាល់សប្តាហ៍នីមួយៗ យើងនឹងបង្ហោះវីដេអូសម្លេងសាធារណៈជនថ្មីៗ ដែលសួរពួកគាត់ពីសំនួរផ្សេងៗទៀត ។​ ចូលទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមដើម្បីស្តាប់នូវអ្វីដែលពួកគាត់បាននិយាយ និងចូលទៅកាន់គេហ​ទំព័រ​​ជាញឹកញាប់ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗ ។

សម្លេងសាធារណៈជន៖ ១ ដល់ ៥

ចុចសញ្ញាព្រួញឆ្វេង-ស្តាំ ដើម្បីធ្វើការជ្រើសរើសវីដេអូ។

 

សម្លេងសាធារណៈជន៖ ៦ ដល់ ១០

ចុចសញ្ញាព្រួញឆ្វេង-ស្តាំ ដើម្បីធ្វើការជ្រើសរើសវីដេអូ។

 

សម្លេងសាធារណៈជន៖ ១១ ដល់ ១៣

ចុចសញ្ញាព្រួញឆ្វេង-ស្តាំ ដើម្បីធ្វើការជ្រើសរើសវីដេអូ។