ការស្ទង់មតិ តោះ! និយាយពីលុយ សូមចំណាយពេល ២-៣នាទី ដើម្បីបំពេញកម្រងសំណួរខ្លី ដើម្បីធ្វើការទាញយកនូវឯកសារនៃយុទ្ធនាការ។ បន្ទាប់ពីបានបំពេញនូវកម្រងសំណួររួច លោកអ្នកអ្នកទាញយកឯកសារនៃយុទ្ធនាការ នៅលើទំព័ររបស់ “ឯកសានៃយុទ្ធនាការ” ដែលនៅក្នុងផ្ទាំងមីនុយប្រភពសំខាន់ៗ។ លេខសំងាត់ដើម្បីចូលក្នុងទំព័រ នឹងត្រូវបានបង្ហាញបន្ទាប់ពីធ្វើការផ្ញើកម្រងសំណួរ។
[cform-nd id=”442″]