ប្រើប្រាស់ #និយាយពីលុយ ជាមួយមិត្តភក្តិ និងគ្រួសារបស់អ្នក

យុទ្ធនាការរបស់យើងខ្ញុំបង្កើតឡើងគឹដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ យុវជនកម្ពុជា និយាយបន្ថែមអំពីលុយ និង​ស្វែងរកព័ត៍មាននឹងប្រើវា ក្នុងការលុយឲ្យវាមានប្រយោជន៍ ក្នុងការធ្វើការសំេរចចិត្ត ។ ជំហានទីមួយគឺ ការនិយាយពិយុទ្ធនាការនេះ!

ចែករំលែកឥតកំណត់ ក្នុងការប្រើ #និយាយពីលុយ
នៅក្នុងបណ្តាញសង្គមដែលអ្នកចូលចិត្ត

យើងចូលចិត្តរាប់អាន! អ្នកអាចជួចែករំលែក ពាក្យពេចន៍ ប្រើយុទ្ធនាការរបស់យើង hashtag #និយាយពីលុយ ទៅកាន់មិត្តភក្តិ និងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក!

ផ្ញើសារ #និយាយពីលុយ ទៅកាន់មិត្តភក្តិ និងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នក

យើងបានត្រៀមសារ SMS  សំរាប់អ្នក ដែលអ្នកអាចប្រើ ដើម្បីចែករំលែក យុទ្ធនាការនេះជាមួយនឹង ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក និង មិត្តភក្តិ ! យើងនឹងមាន ខ្សែវីដេអូថ្មី ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយជារៀងរាល់សប្តាហ៍! ផ្ញើ សារ SMS យ៉ាងរហ័ស ដើម្បីរំលឹក ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក និង មិត្តភក្តិឱ្យ តាមដានមើលវីដេអូចុងក្រោយបំផុត ! កុំភ្លេចតាមដាន យើងខ្ញុំនៅលើ វិទ្យុ និង ទូរទស្សន៍!

ថតរូបភាព ហើយបង្ហាញពួកយើងពីការចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការ តោះ! #និយាយពីលុយ

រូបភាពនីមួយៗ មានន័យច្រើន! ចង់មាននៅក្នុងហ្វេសប៊ុក របស់យើង? មានរូបថតខ្លួនឯង និយាយជាមួយក្រុមគ្រួសារ និង មិត្តភក្តិនិង និយាយពីលុយ !

ធ្វើការស្ទង់មាតិ តោះ! #និយាយពីលុយ

យើងខ្ញុំចង់លឺយោបល់របស់អ្នក អំពីយុទ្ធនាការ របស់យើង!សូមចូលទាញយក ការស្ទង់មតិ និង ការចូលរួមក្នុងការចាប់ឆ្នោត ឈ្នះរង្វាន់ ជាមួយ ក្រុមហ៊ុន Smart ដែលជាដៃគូរក្នុងយុទ្ធនាការនេះ!