យុទ្ធនាការ “តោះ! និយាយពីលុយ” ត្រូវបានសហការឧបត្ថម្ភដោយ​ ៖

Official Telecom Partner of the Campaign

<មានការគាំទ្រពី>