លើកកម្ពស់ការពិភាក្សា អំពីបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ

បេសកកម្មរបស់យុទ្ធនាការ “តោះ! #និយាយពីលុយ” គឺសំដៅលើកកម្ពស់ការពិភាក្សាក្នុងចំណោមប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេស អំពីបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ ដែលជះឥទ្ធិពលដល់ការរស់នៅ ប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ ។ យើងសង្ឃឹមថា ការពិភាក្សានេះនឹង លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រជាជន គ្រប់ទីកន្លែងស្វែងរកព័ត៌មាន ដែលទទួលបានពីយុទ្ធនាការនេះ ដើម្បីឱ្យពួកគាត់អាចសម្រចចិត្ត ពីរឿងលុយបានកាន់តែច្បាស់លាស់ថែមទៀត។ យុទ្ធនាការនេះត្រូវបានសហការរៀបចំ ដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងអង្គការអូស្រ្តាលី Good Return ។

សូមចូលមកកាន់គេហទំព័រនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានដែលលោកអ្នកត្រូវការចាំបាច់ ក្នុងការចាប់ផ្តើមធ្វើការសម្រេចចិត្តរឿងលុយដោយឆ្លាតវៃនៅថ្ងៃនេះ។

ត្រូវចងចាំថា, សម្រេចចិត្តរឿងលុយគត់មត់ អនាគតនឹងនរ ។

តោះ! #និយាយពីលុយ!

សារអប់រំនៃយុទ្ធនាការ

សន្សំ

“សម្រេចចិត្តរឿងលុយគត់មត់ អនាគតនឹងនរ”

ដើរត

“ការប្រាក់កម្ចីថ្លៃខ្ពស់ហួសហេតុ នាំមាត់ខានឆ្អែតព្រោះចំណាយធំ”

អត់បញ្ហា

“កុំខ្ចីពីក្លើទៅសងម្រាក់”

ត្រីមួយកំណាត់

“មុននឹងផ្ញើលុយជូនទៅអ្នកផ្ទះ គិតគូរឲ្យច្បាស់ចាយនិងសន្សំ”

អ្នកដើរផ្សារ

“កុំឆីតាមឃ្លាន កុំហ៊ានតាមចង់ លុយខ្ចីត្រូវបង់ ទាន់តាមកំណត់”

ខ្សឹបខ្សៀវ

“រូតរះសួរនាំ រឿងលុយរឿងកាក់ ចាត់ចែងទុកដាក់ តាមមុខតាមការ”

ចាត់វិធានការ

ប្រើប្រាស់ #និយាយពីលុយ ជាមួយមិត្តភក្តិភ័ក្រ្តនិងគ្រួសារបស់អ្នក

ចែករំលែកឥតកំណត់ ក្នុងការប្រើ #និយាយពីលុយ នៅក្នុង បណ្តាញសង្គម ដែលអ្នកចូលចិត្ត

ផ្ញើសារ #និយាយពីលុយ ទៅកាន់មិត្តភ័ក្រ្ត និងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នក

ថតរូបភាព ហើយបង្ហាញពួកយើងពីការចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការ តោះ! #និយាយពីលុយ

ធ្វើការស្ទង់មតិ តោះ! #និយាយពីលុយ